Wikiniň wezipesi näme? - Semalt jogabyny bilýär

Semalt hünärmeni Oliwer King, “Wiki” -niň dürli mowzuklar bilen öwünip bilýän sanly ensiklopediýa bolup hyzmat edýändigini aýdýar. Zerur maglumatlary bermekdäki üstünligi sebäpli iň köp ulanylýan web sahypalarynyň biridir. "Persooniýa terminallary" döredilenden soň, bu sahypada dürli mowzuklary öz içine alýan 5 milliondan gowrak makala bar. Dürli partiýalarda ýer ýüzündäki dürli taglymatlar boýunça bilimlerini beýan etmek üçin münber bar. Alymlar möhüm ylmy açyşlary bermek üçin Wikipediany hem ulanýarlar.

Mundan başga-da, Wikipediadaky islendik mazmun zerur sitatalary we salgylanmalary berýär. Göni suratlar, şeýle hem islendik maglumat materiallaryna baglanyşyklar we gollanmalar bar. Adamlar dürli mowzuklarda gollanma almak üçin Wiki bilen maslahatlaşyp bilerler. Islendik ulanyja islendik zat hakda pikirlerini okamaga, redaktirlemäge, teswir ýazmaga we pikirlerini paýlaşmaga rugsat berilýär. Uzyn hekaýany gysgaltmak üçin Wikipediýa dünýädäki islendik adam üçin mugt. Şeýle hem, ulanyjylar öz ulanyjy hasaplaryny döredip bilerler.

Iň meşhur 35 web sahypasynyň arasynda Wikipediýa, giňişleýin ýer talap edýän ýeke-täk girdeji gazanmaýan gurama web sahypasydyr. 30 terabaýtdan gowrak meýdanda ýerleşýär. Gözlegçiler Wikipediýa sahypalarynda ýerleşdirilen makalalarda azyndan 18 million salgylanmany ulanýandygyny çaklaýarlar. Bu salgylanmalar her gün 2,5 milliard sahypadan gowrak görünýär. Netijede, Wikipediýa ähli halkara bilim bazalaryndan öňe geçip, giň bilim bazasyna eýedir. Ulanyjylar köp sanly işi ýerine ýetirmek üçin Wiki bilen aragatnaşyk saklap bilerler.

Wikipediýa 2001-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda işe girizildi. Adaty sahypasynyň ilkinji nyşan görnüşi şol ýylyň noýabr aýynda peýda boldy. Wikipediýa 2007-nji ýyla çenli 2 million makala ýetdi. 2009-njy ýyla çenli 3 million abonenti bardy we 2012-nji ýylda 4 milliona ýetdi. Esasy wezipelerinden biri dünýäni adamzadyň ähli bilimlerine elýeterli etmekden ybarat!

Bu üstünliklere garamazdan, Wikipediýa öz maksatlaryna barýan ýolda galýar. 5 million makala yglan edileli bäri, maksatlarynyň ep-esli bölegini ýapmak üçin 100 milliondan gowrak makalanyň gerekdigi yglan edildi. Adam bilimleriniň jemini ýönekeý web sahypasyna ýygnamak, ýönekeý iş däl. Liber bilen geçirilen söhbetdeşlikde dünýäniň beýleki köp ugurly sebitlerini öz içine alýan köp makalalar bolmaly. Web sahypasynyň günbatara meýli ep-esli kemçilik bolup biler.