Semalt zyýanly programma üpjünçiliginiň we spamyň öňüni almak üçin üç sany ýönekeý ädim hödürleýär

Her gün internete göz aýlasaňyz, çykýan mahabatlar, zyýanly programma üpjünçiligi we spam bilen tanyş bolmaly. Bu täsin mahabatlar dürli görnüşde bolýar we size aýratyn önümleri ýa-da hyzmatlary satmaga synanyşýar. Markalaryň we abraýly firmalaryň e-poçta habarlary we pop-uplary kanuny we ygtybarly bolsa-da, bikanun zyýanly programma üpjünçiligini spam we pop-poplary döredýän mahabat programmalary içaly programma üpjünçiligini gurar we web brauzeriňizi ogurlar. Şeýle hem, kredit kartoçkasynyň maglumatlary we PayPal ID ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ele alarlar.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, gereksiz e-poçta ýa-da spamyň çykdajyly mahabat görnüşidigini aýdýar. Poçta gutyňyzda kompaniýalardan ýa-da tanamaýan adamlaryňyzdan köp habar bar bolsa, kompýuteriňizde zyýanly programma üpjünçiligi bolup biler. Derrew habarlaşma we e-poçta zyýanly programma üpjünçiligini we içaly programma üpjünçiligini ýaýratmagyň meşhur usuly boldy. Spamerler sizi zyýanly işlere aldaýarlar we her gün diýen ýaly köp manysyz we peýdasyz e-poçta iberýärler. “Google” her gün segsen milliondan gowrak spam e-poçta iberilýändigini paýlaşýar, ýöne zyýanly programma üpjünçiliginiň pop-poplaryndan we spamdan üç sany ýönekeý ädimde dynmak mümkin.

1-nji ädim: Islenilmeýän programmalary Google Chrome brauzerinden aýyryň (diňe Windows):

Linux ýa-da Mac enjamyny ulanýan bolsaňyz, bu ädimden peýdalanyp bilmersiňiz. Google Chrome-ny esasy brauzer hökmünde ulanýan bolsaňyz, zyýanly programma üpjünçiliginiň açylmagyny we spamyny aşakdaky usullar bilen aňsatlyk bilen aýryp ýa-da öňüni alyp bilersiňiz:

  • Adblock Plus ýaly bir plugin guruň we Aýyrmak opsiýasyna basyp, islenmeýän programmalaryň hemmesini aýyryň. Google Chrome zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmaga, sazlamalary deslapky görnüşde düzmäge we giňeltmeleriňizi öçürmäge kömek eder.
  • Bu plagini guranyňyzdan we işjeňleşdireniňizden soň kompýuteriňizi täzeden açmagy ýatdan çykarmaň.
  • Ynanýan giňeltmeleriňizi açmak üçin “Has köp gurallar - giňeltmeler” opsiýasyna giriň we “Enable” düwmesine basyň.

2-nji ädim: computershli kompýuterlerde islenmeýän programmalary aýyryň:

Recentlyaňy-ýakynda wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini satyn alan ýa-da göçürip alan bolsaňyz, çykýan mahabatlary we spamlary mümkin boldugyça gysga wagtda aýyrmak üçin işlemeli.

  • “Mac” kompýuterinde “Papka” opsiýasyna giriň we “Goýmalar” düwmesine basyň.
  • Tanamaýan ýa-da aýyrmak islemeýän çykýan mahabatlaryňyzy ýa-da spamyňyzy gözläň.
  • Zyýanly programma üpjünçiliginden derrew dynmak üçin Zibillere göçürmek düwmesine basyň we Boş hapa basyň.

3-nji ädim: brauzer sazlamalaryny ähli kompýuterlerde täzeden düzüň:

Brauzer sazlamalaryny aşakdaky usul bilen islendik kompýuterde täzeläp bilersiňiz:

  • Kompýuteriňizde Firefox ýa-da Chrome brauzerini açyň.
  • Sazlamalar opsiýasyna basyň we Giňişleýin sebite geçiň.
  • Indiki ädim, Täzeden düzmek düwmesine basmak we Saklamak düwmesine basyp hereketleriňizi tassyklamakdyr.

Zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da içaly programma üpjünçiligi bolan habarlar islendik çeşmeden gelip biler, şonuň üçin ýokardaky usullary hemmesini aýyrmak üçin uýgunlaşdyryp bilersiňiz. Şübheli e-poçta alsaňyz ýa-da bizar ediji pop-poplary görseňiz, olardan dynyp, internete ygtybarly we ygtybarly seredip bilersiňiz. Bu aralykda, näbelli iberijileriň e-poçta we tekst habarlaryny hiç wagt açmaly däl!